EN | BG | SR

За проекта

Създаване на диагностични центрове за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна възраст в Сърбия и България

Основна цел на проекта: Проектът цели да предложи интегрирано решение на изключителното разпространение на ортостатични и опорно-двигателни нарушения /ООДН/ у децата в училищна възраст в трансграничния регион. Той предвижда създаването на устойчива трансгранична платформа за превенция и лечение на ООДН чрез регулярен скрининг, модерна диагностика и извънкласни пограми за подобряване на физическите умения и възпитание на навици за активен, здравословен живот. 

Дейности по проекта: Проектът предвижда изграждането на 2 модерно оборудвани центъра за ортостатична и опорно-двигателна диагностика в Княжевац и Видин. Центровете ще предлагат неинвазивни, радиационно-безопасни прегледи за деца в училищна възраст в региона. Децата с установени ООДН ще бъдат подложени на таргетирана физиотерапия чрез изправителна гимнастика съгласно методология, специално разработена за целите на проекта. Положителните резултати от възстановителната терапия ще бъдат демонстрирани по време на общо детско състезание във Видин. С цел повишаване на общественото внимание към разпространението и опасността от ООДН ще бъде организирана конференция в Княжевац. На същия форум ще бъде представен аналитичен доклад с препоръки за публични политики за устойчиво подобрение на физическите умения, благосъстоянието и качеството на живот на младите хора в трансграничния регион. 

Целеви групи по проекта: Основна целева група на проекта са децата в училищна възраст в общините Княжевац и Видин, които ще вземат участие в програмите за скрининг и рехабилитация на ООДН. Участие в проекта ще бъде предложено както на деца от местните училища, така и на такива от малцинствени и уязвими групи, отпаднали от образователната система. Проектът ще повлияе положително и на работата на общо-практикуващите и специализираните лекари и физиотерапевтите. Съвкупната трансгранична общност е крайният бенифициент на проекта, доколкото същият ще подобри здравето и благосъстоянието на младежкото население.

Партньори:

Спортен съюз на Княжевац, Сърбия – Водещ партньор

Община Видин, България – Проектен партньор

Продължителност: 24 месеца, от 23.11.2016 до 22.11.2018